سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

منابع و مراجع درس:

  • کتاب مدارهای منطقی کامپیوتر نویسنده موریس مانو ترجمه دکتر سپیدنام

 


سرفصل درس و جزوه:

  • فصل اول: سیستم اعداد و روش های کدگذاری
  • فصل دوم: جبر بول و توابع منطقی
  • فصل سوم: ساده سازی توابع منطقی
  • فصل چهارم: مدارات ترکیبی
  • فصل پنجم: مدارات ترتیبی
  • فصل ششم: ثبات ها و شمارنده ها
  • فصل هفتم: حافظه های اصلی
  • فصل هشتم: مدارهای قابل برنامه ریزی

 


طرح درس بر اساس آخرین سرفصل وزارت علوم: