سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

منابع و مراجع درس:

  • کتاب طراحی الگوریتمها نویسنده ریچارد نیپولیتن 
  • کتاب طراحی الگوریتمها نویسنده دکتر محمود نقیب زاده
  • کتاب طراحی الگوریتمها نویسنده کرمن 


سرفصل درس و جزوه:

  • فصل اول: مفاهیم اولیه، مرتبه زمانی و تحلیل الگوریتمها - تمرین ها
  • فصل دوم: روش تقسیم و غلبه (Divide and Conquer) - تمرین ها
  • فصل سوم: روش حریصانه (Greedy Approach) - تمرین ها
  • فصل چهارم: روش برنامه نویسی پویا (Dynamic Programming)-تمرین ها
  • فصل پنجم: روشهای جستجو (Backtracking-Branch & Bound)-تمرین ها


نحوه ارزشیابی:

    <