سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

 نمرات اولیه درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته:


نمره کل از 22

مجموع از 110

نمره پروژه و تمرین از 35

نمره برگه از 75

شماره دانشجویی

ردیف