سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

 نمرات اولیه درس الوریتمهای موازی:

نمره کل از 21

مجموع از 105

نمره پروژه از 30

نمره برگه از 75

شماره دانشجویی

ردیف

18.6