سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

تحویل پروژه های کارشناسی ارشد


تحویل پروژه های درس شناسایی الگو در تاریخ 28 بهمن و از ساعت 8 الی 12 خواهد بود. 

تحویل پروژه های درس معماری کامپیوتر پیشرفته در تاریخ 28 بهمن و از ساعت 13 الی 17 خواهد بود. 

تحویل پروژه های درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته در تاریخ 28 بهمن و از ساعت 18 الی 20 خواهد بود. 

- تحویل پروژه های درس سمینار در تاریخ 29 بهمن و از ساعت 8 الی 12 خواهد بود.