سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

- تحویل پروژه های درس طراحی الگوریتم در تاریخ چهارشنبه 10 تیر ماه از ساعت 9 الی 12

موفق باشید.