سایت شخصی دکتر مهدی صادقی زاده

دانشجویانی که تمایل به انتخاب پروژه پایان نامه ارشد با اینجانب را دارند، همراه با درخواست خود یک رزومه علمی کامل نیز ارسال نمایند.